Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

Článok 1
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia: Krasokorčuliarsky klub Prievidza
Názov občianskeho združenia v anglickom jazyku:
Figure Scating Club Prievidza

Sídlo občianskeho združenia: Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza
Pôsobnosť: Slovenská republika

Článok 2
Právna subjektivita a pôsobnosť organizácie

1. Krasokorčuliarsky klub Prievidza (ďalej len “KKP”) je športovou organizáciou podľa § 8 ods.1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č.83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je teda právnickou osobou a má právnu subjektivitu.
2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami Zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. V právnych vzťahoch občianske združenie vystupuje vo vlastnom mene a za svoje záväzky zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia občianskeho združenia neručia za záväzky združenia.
4. Občianske združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.
5. Združenie bude pôsobiť v Slovenskej republike v prospech záujmov, záľub a potrieb svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou ako aj iných priaznivcov v oblasti krasokorčuľovania a to vo forme vrcholového, výkonnostného i rekreačného športu bez ohľadu na vek, pohlavie, to všetko ako druhu zdravého životného štýlu, racionálnej výživy, regenerácie, spôsobu života spojeného s pohybom, ochrany a podpory zdravia a vzdelania, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ako aj s cieľom naplnenia verejného záujmu v športe.
6. Združenie uznáva medzinárodnú krasokorčuliarsku federáciu International Skating Union ako jedinú medzinárodnú športovú organizáciu, ktorá riadi krasokorčuliarske športy na medzinárodnej úrovni a Slovenský krasokorčuliarsky zväz uznáva ako jedinú národnú športovú organizáciu a národný športový zväz, ktorý vykonáva výlučnú pôsobnosť pre organizované krasokorčuliarske športy na území Slovenskej republiky. Slovenský krasokorčuliarsky zväz zastupuje svojich členov voči medzinárodnej krasokorčuliarskej federácii International Skating Union.

Článok 3
Cieľ združenia a hlavná činnosť

Združenie bolo založené a vzniklo ako právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania fyzických osôb a prípadne právnických osôb predovšetkým pre vykonávanie športovej činnosti na území Slovenskej republiky a v zahraničí v postavení športového klubu.

1. Cieľmi a zámermi združenia je:
a) Vytváranie ekonomických, materiálno – technických, personálnych a odborných podmienok na činnosť združenia a na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou v oblasti krasokorčuliarskych športov
b) Úzka spolupráca so Slovenským krasokorčuliarskym zväzom v celom spektre výkonnostného, vrcholového krasokorčuliarskeho športu a reprezentácie SR
c) Organizovanie športových podujatí a súťaží predovšetkým v oblasti krasokorčuliarskych športov a iných akcií zameraných na zvyšovanie výkonnosti v krasokorčuliarskych športoch
d) Podpora športových a pohybových aktivít najmä pretekárskeho charakteru a výkonnostného vrcholového športu, ale aj amatérskeho športu a športu rekreakčného charakteru s osobitným dôrazom na organizovanie verejného korčuľovania, základného kurzu korčuľovania a ďalších športových akcií pre verejnosť
e) Organizovanie a podpora športových krasokorčuliarskych akcií a podujatí, tréningových sústredení a kempov, športových táborov a pod.
f) Organizovanie, či výpomoc a spolupráca pri športových charitatívnych a vzdelávacích akciách
g) Podpora pri výstavbe a renovácií športových komplexov
h) Podpora vyvíjania osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti krasokorčuliarskeho športu so zameraním na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti a ochrany integrity športu, pestovania princípov fair play a športu bez zakázaných podporných látok
i) Rozvoj a podpora medzinárodných vzťahov s organizáciami a spoločnosťami podobného zamerania v Európe a vo svete
j) Organizovanie dobrovoľníckej činnosti
k) Šírenie informácií, vydávanie materiálov, komunikácia s ľuďmi, spolupráca s médiami v oblasti krasokorčuliarskych športov

2. Na naplnenie svojich cieľov vyvíja združenie svoju hlavnú činnosť, ktorá je vykonávaná samostatne, v mene a na zodpovednosť združenia, ktorou sa dosahuje príjem, alebo ktorou možno dosiahnuť príjem a ktorá nie je podnikaním a nie je vykonávaná za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnou činnosťou združenia sa využívajú na napĺňanie cieľov združenia a na úhradu výdavkov s nimi spojených.

3. Medzi hlavné činnosti združenia patria najmä:
a) Reprezentovať záujmy členov združenia a osôb s jeho príslušnosťou v spoločnosti, najmä v oblasti krasokorčuliarskych športov na území SR
b) Vystupovať v mene členov a osôb s jeho príslušnosťou vo vzťahu k štátu, samospráve, Slovenskému krasokorčuliarskemu zväzu, a iným právnickým a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov združenia a iných osôb s jeho príslušnosťou pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané do úvahy
c) Určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania činnosti a rozpočtu združenia a ich napĺňania
d) Koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia, riešiť spory a byť im nápomocný
e) Zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu ku krasokorčuliarskemu športu a jeho rozvoju na území SR.

Článok 4
Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentácia združenia

Združenie musí mať aspoň dvoch zakladajúcich členov združenia a môže mať neurčitý počet individuálnych členov.
Zakladajúci člen združenia je fyzická alebo právnická osoba, ktorá po jeho vzniku zásadným spôsobom prispela k jeho ďalšiemu rozvoju.
Individuálny člen je fyzická osoba, ktorá vykonáva v združení športovú činnosť vrátane súťaže ako športovec alebo športový odborník.

Článok 5
Zakladajúci členovia združenia

1. Zoznam zakladajúcich členov vrátane ich mena, priezviska, dátumu narodenia a dátumu vzniku ich členstva v združení ako zakladajúcich členov tvorí prílohu týchto stanov.
2. Zakladajúci člen združenia môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola za zakladajúceho člena združenia prijatá po vzniku združenia, jednohlasne všetkými ostatnými zakladajúcimi členmi združenia existujúcimi v momente jeho prijatia.
3. V zmysle týchto stanov sa zakladajúcim členom združenia priznávajú tieto práva:
– zúčastňovať sa na činnosti a rozhodovaní Rady zakladajúcich členov združenia
– podieľať sa na činnosti združenia pripomienkovaním a schvaľovaním strategického plánu združenia a rozpočtu združenia navrhnutých predsedom združenia
– voliť a odvolávať predsedu združenia
– určovať výšku členských príspevkov združenia pre členov združenia na príslušné časové obdobie vrátane dátumu ich splatnosti
– byť informovaní o rozhodnutiach orgánov združenia a činnosti členov združenia.
4. v zmysle týchto stanov sa zakladajúcim členom združenia priznávajú tieto povinnosti:
– dodržiavať stanovy združenia
– pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti
– podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
– platiť členské príspevky riadne a včas
– konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov
– ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
5. Fyzickej osobe ako zakladajúcemu členovi združenia členstvo v združení zaniká:
– Vzdaním sa zakladajúceho člena, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie zakladajúceho člena
– Úmrtím
– Stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
6. Právnickej osobe ako zakladajúcemu členovi združenia členstvo v združení zaniká:
– Vzdaním sa zakladajúceho člena, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie zakladajúceho člena
– zánikom právnickej osoby.
7. Člen, ktorého členstvo zaniklo z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie zaplateného členského príspevku ani jeho časti.


Článok 6
Individuálni členovia
1. Individuálni členovia združenia môžu byť iba fyzické osoby, najmä športoví odborníci a športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú v združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť.
2. O vzniku, zániku a pozastavení členstva individuálneho člena v združení (ďalej len členstva) rozhoduje predseda združenia (ďalej len predseda).
3. Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí predseda.
4. Vzor prihlášky vydá predseda a vhodným spôsobom ho uverejní.
5. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v združení ako individuálneho člena združenia sú nasledovné:
a) vek aspoň 3 roky
b) súhlas žiadateľa, alebo jeho povinného zástupcu s dodržiavaním stanov združenia
c) uhradenie členského príspevku za kalendárny rok, v ktorom má individuálne členstvo vzniknúť bezhotovostným platobným stykom na účet združenia.
6. Predseda rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 10 kalendárnych dní od obdržania riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami a pripísania členského príspevku na účet združenia.
7. Predseda môže pred rozhodnutím o vzniku členstva zadať interné uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom združenia. Pripomienkové konanie trvá spravidla 7 dní a musí byť ukončené najneskôr 3 dni pred dňom, kedy predseda rozhodne o členstve žiadateľa. Ak člen združenia nedoručí predsedovi počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom žiadateľa v združení. Pripomienky doručené predsedovi majú konzultatívny charakter. Predseda sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena združenia.
8. Predseda združenia môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia.
9. Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo.
10. Ak predseda združenia rozhodne, že žiadateľa za člena združenia neprijíma, vhodným spôsobom to oznámi žiadateľovi a vráti členský príspevok na jeho účet.
11. Ak už nevznikla skôr, vznikom individuálneho členstva fyzickej osoby v združení podľa zákona č.83/1990 Zv.o d združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká príslušnosť fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3 písmeno k) Zákona o športe.
12. V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto práva:
– podieľať sa na činnosti združenia najmä ako športovec a športový odborník a využívať iné výhody poskytované združením svojim členom, ak ich individuálne členstvo nie je pozastavené
– obracať sa na orgány združenia s podnetmi týkajúcimi sa združenia a žiadať tieto orgány o stanovisko k týmto podnetom
– byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach združenia.
13. V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto povinnosti:
– dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia vrátane rozhodnutí, pokynov a usmernení orgánov združenia
– pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti
– podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
– platiť riadne a včas členské príspevky
– konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov
– ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
14. Členstvo v združení ako individuálneho člena združenia je fyzickej osobe pozastavené nezaplatením členského príspevku riadne a včas.
15. Fyzickej osobe členstvo v združení ako individuálneho člena združenia zaniká:
– smrťou
– písomným vzdaním sa členstva v združení ako individuálneho člena, ktoré je riadne doručené združeniu
– zánikom združenia
– rozhodnutím predsedu združenia pre závažné disciplinárne previnenie sa fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s poslaním a cieľmi združenia.
16. Zoznam individuálnych členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie predseda v rozsahu podľa § 80 ods.2 písm.a), b), d) až r) a ods. 4 až 7 zákona o športe.

Článok 7
Orgány združenia
1. Orgány združenia sú vždy Rada zakladajúcich členov združenia, t.j. predseda, podpredseda, člen zodpovedný za tréningový proces.
2. Orgánom združenia je i kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 zákona o športe.

Článok 8
Rada zakladajúcich členov
1. Rada zakladajúcich členov združenia je najvyšším orgánom združenia.
2. Radu tvoria všetci zakladajúci členovia združenia a jej riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok. Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle § 8, ods.5 zákona o športe zápisnica, ktorú združenie uchováva nie kratšie ako 6 rokov.
3. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý je oprávnený samostatne a bez akýchkoľvek obmedzení konať v mene združenia s náležitou starostlivosťou v zmysle § 19 ods.5 zákona o športe.
4. Na zmenu stanov združenia je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny Rady v zmysle § 22 zákona o športe.
5. Ak ostatných členov Rady o to požiada, čo i len jeden z členov Rady, tak na vykonanie právneho úkonu v mene združenia je potrebné získať predchádzajúci súhlas kvalifikovanej väčšiny.
6. V záujme efektivity činnosti Rady sa jej osobné rokovanie zvoláva iba vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje iné vyjadrenie jej členov alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania „per rollam“ pomocou emailu nie je vhodné/primerané.
7. Rozhodnutie Rady nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí uvedené inak.

Článok 9
Predseda združenia

1. Rada si zvolí predsedu združenia (ďalej len predseda), ktorý môže byť zároveň zakladajúcim členom združenia na obdobie najviac 5 rokov.
2. Predseda vykonáva najčastejšie právne úkony v mene združenia a jeho najdôležitejšími úlohami sú:
– vystupovať v mene združenia, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach s tretími osobami
– zabezpečovať efektívne fungovanie združenia za účelom naplnenia poslania a cieľov združenia vykonávaním hlavných činností združenia
– rozhodovať o vzniku, zániku a pozastavení členstva a viesť aktuálny zoznam členov združenia a osôb s príslušnosťou k združeniu v zmysle § 8, ods. 3 zákona o športe
– pripraviť návrh strategického plánu združenia a rozpočtu združenia a predložiť ho Rade
– realizovať rozhodnutia prijaté Radou
– dohliadať na prácu a činnosť športových odborníkov a športovcov s príslušnosťou k združeniu.

Článok 10
Kontrolór združenia

1. Ak združenie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, združenie zriadi a rozhodnutí Rady obsadí funkciu kontrolóra najneskôr do 30.júna nasledujúceho roka.
2. Po obsadení funkcie kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl. Zákona o športe.

Článok 11
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Majetok združenia je tvorený najmä:
a) príjmami z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia
b) členskými príspevkami
c) darmi
d) príjmami z grantov, dotácií a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná
e) dotáciami samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenia
f) príspevkami na činnosť od tuzemských i zahraničných fyzických a právnických osôb
g) príspevkami od iných občianskych združení okrem príspevku od národného športového zväzu v krasokorčuľovaní z príspevku uznanému športu podľa § 15 zákona o športe
h) prijatými podielmi zaplatenej dane
i) výnosmi z majetku
j) výnosmi z iných činností, v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi
3. Združenie vedie predpísané účtovníctvo a evidenciu.
4. Prostriedky združenia sa používajú najmä na:
a) administratívne-správne výdaje orgánov združenia
b) výdavky spojené s nákupom prostriedkov potrebných na činnosť združenia
c) usporiadanie a podporu akcií súvisiacich s činnosťou združenia
5. Za hospodárenie zodpovedá Rada zakladajúcich členov a predseda. Predseda predkladá Rade zakladajúcich členov združenia každoročne najneskôr do konca júna príslušného kalendárneho roka správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

Článok 12
Zánik združenia
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

Článok 13
Ostatné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ich zmeny a dopĺňanie je možné vykonať len písomne formou dodatkov.
2. Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.